Podcast sk1

Podcast om læringsteori på sk1

Bateson

Behaviorismen – Skinner

De undertryktes pædagogik

Don og Dons læringsstile

Læring-John Dewey

Piaget

Piere Bourdieu

Situeret læring

Vygotsky